Als iemand een verblijfsvergunning heeft op basis van een relatie dan is de verblijfsvergunning verleend onder de voorwaarde dat de relatie voortduurt. Als het later blijkt dat de relatie verbroken is, zal de IND de verblijfsvergunning intrekken, vaak met terugwerkende kracht.

Het was in de regel zo dat de IND als eerste nagaat of de betrokkenen (nog steeds) op hetzelfde adres ingeschreven staan. Als dat niet het geval was, dan was dat voor de IND een indicatie dat de relatie verbroken was. Geen BRP-inschrijving betekende geen ‘deugdelijk bewezen duurzame relatie”. De vraag was of deze werkwijze in overeenstemming was met de Gezinsherenigingsrichtlijn.  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State – de hoogste rechter als het om vreemdelingenzaken gaat –  heeft hierover uitsluitsel gegeven.

De Afdeling beantwoordt de vraag met een verwijzing naar een oud arrest van het Hof van Justitie van de EU – de ‘rechtbank’ van de EU – namelijk het Diatta-arrest uit 1985 en eigen jurisprudentie uit het verleden: ‘Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 20 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:455), valt uit de definitie van gezinshereniging in artikel 2, aanhef en onder d, van de Gezinsherenigingsrichtlijn niet op te maken dat om voor gezinshereniging in aanmerking te komen daadwerkelijk sprake moet zijn geweest van samenwoning.’ (r.o. 4).

Dit betekent natuurlijk niet dat aan het niet-samenwonen helemaal geen waarde moet worden gehecht: het kan nog steeds een indicatie zijn dat een relatie verbroken is. Het mag echter niet als zelfstandige grond dienen om een verblijfsvergunning in te trekken. Het kan een indicatie vormen voor de IND om nader onderzoek te verrichten naar de vraag of de relatie nog bestaat. Maar als het blijkt dat betrokkenen ondanks het feit dat zij niet op hetzelfde BRP-adres ingeschreven staan nog steeds relatie hebben, dan mag de verblijfsvergunning niet ingetrokken worden.

Zie voor de uitspraak van de Afdeling: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:4132