Dilek Sarikas
Advocaat

Yunus Palit
Jurist

Sociale Zekerheid- en bestuursrecht

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wilt u er natuurlijk niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op je werk, met als gevolg een ontslagprocedure. Of een conflict met de gemeente over een vergunning voor de verbouw van uw woonhuis, een geschil met een leverancier of het toekennen van een WW- of WIA-uitkering door het UWV. In al deze gevallen kunt u rekenen op de deskundigheid van Sarikas en Agayev Advocaten.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Besluiten van de overheid kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Het is van groot belang dat u onmiddellijk actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die op u van invloed is. Bijvoorbeeld wanneer uw uitkering wordt stopgezet, er handhavend wordt opgetreden of wanneer uw vergunning wordt ingetrokken. U kunt hiertegen bezwaar maken. Als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u hiertegen in beroep gaan door een beroepschrift in te dienen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Ook ondernemers kunnen ongewild in aanraking komen met het bestuursrecht. Het gaat dan om het regelen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, de aanvraag voor een subsidiebijdrage voor bedrijfsverplaatsing of handhaving door de overheid. Ook kan er sprake zijn van planschade of van schadevergoeding of nadeelcompensatie door het optreden van de overheid. In al deze gevallen is het noodzakelijk een ter zake deskundig advocaat bestuursrecht in de arm te nemen.

Sarikas en Agayev Advocaten kan u onder andere adviseren en begeleiden bij de volgende zaken:     

  • Subsidies;
  • Verkeershandhaving;
  • Bouwrecht (bouwvergunningen);
  • Onderwijszaken (DUO);
  • Bezwaarschriften tegen besluiten van bestuursorganen;
  • Beroepsprocedure bij bestuursrechter;
  • Alle andere vraagstukken met betrekking tot het bestuursrecht.

Sociale zekerheid 

Bij problemen met uw uitkering of dit nu een WWB-uitkering, een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een WAO/WIA-uitkering, een WAJONG-uitkering of een uitkering op grond van de Toeslagenwet is kunt u bij ons terecht. Wij staan u graag bij.

Sarikas en Agayev Advocaten kan u onder andere adviseren en begeleiden bij de volgende zaken:     

  • Bezwaar besluit gemeente (WMO, IOAZ, IOAW- of Bbz-uitkering)
  • Bezwaar besluit UWV        (WW- WAO of WIA-uitkering)
  • Bezwaar besluit SVB         (AOW- ANW- en AKW-uitkering)
Neem contact op met ons