Deze blog schrijf ik naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam op 13 juni 2019. De uitspraak heeft betrekking op een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst.

Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is nogal gebruikelijk. Een non-concurrentiebeding is het beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige. De wet stelt dat het non-concurrentiebeding schriftelijk moet worden vastgelegd. Wat als een non-concurrentiebeding voor de tweede keer is overeengekomen.

In de arbeidsovereenkomst is verwezen naar een arbeidsvoorwaardenreglement, waarin een concurrentiebeding was opgenomen. In 2012 is een vernieuwd arbeidsvoorwaardenreglement toegestuurd aan de werknemer, waarin geen concurrentiebeding was opgenomen. De vraag is of de werknemer aan een concurrentiebeding is gebonden.

De kantonrechter overweegt als volgt. Aan dit schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653  BW is ook voldaan indien, zoals hier aan de orde, het non-concurrentiebeding is opgenomen in een regeling waarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen (HR 28 maart 2008, NJ 2000/503 ). In dat geval geldt wel het vereiste dat de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij het ondertekende document waren gevoegd en in het document naar die arbeidsvoorwaarden is verwezen (HR 3 maart 2017, NJ 2017/126 ). De bewijslast op dit punt ligt bij de partij die zich op het beding beroept, in dit geval de werkgever Inaxtion. In geschil is of aan het hiervoor genoemde vereiste is voldaan. Het vorenstaande kan in het midden blijven. Vaststaat immers dat Inaxtion in 2012 een nieuwe versie van “Werken bij Inaxtion” aan de werknemer heeft toegestuurd met het verzoek deze getekend te retourneren. De werknemer mocht er gelet op het vorenstaande op vertrouwen dat, ervan uitgaande dat de bedingen rechtsgeldig waren overeengekomen, deze met het in werking treden van de nieuwe versie van het document “werken voor Inaxtion” kwamen te vervallen. Het lag op de weg van Inaxtion om, indien zij dat wenste, aan de werknemer kenbaar te maken dat de bedingen uit de oude regeling van kracht zouden blijven, temeer nu het haar eigen keuze was om de bedingen niet in de arbeidsovereenkomst zelf maar in een apart document op te nemen.

Sarikas & Agayev Advocaten is gespecialiseerd in Arbeidsrecht. Mocht u een vraag hebben over een non-concurrentiebeding of een andere arbeidsrechtelijke kwestie, dan bent u bij ons op het juiste adres. Neem gerust contact op met een van onze specialisten.